Vyrábame darčeky s emóciami

Vyrábame darčeky s emóciami

Tisíce darčekov na sklade

Tisíce darčekov na sklade

Už 18 rokov s vami

Už 18 rokov s vami

Zásady ochrany osobných údajov

Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") informujeme dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, o všetkých činnostiach spracovania a zásadách ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

1. Zodpovedné osoby


Prevádzkovateľ osobných údajov:
Petr Halamka, IČO: 71887962, so sídlom Trieda Edvarda Beneša, Hradec Králové 500 12
Kontakty pre uplatnenie vašich práv

2. Základné pojmy

GDPR:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a nahradení smernice 95/46/ES účinné od 25. mája 2018.

Osobné údaje:
Osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (t. j. dotknutá osoba = vy).

Osobitné osobné údaje:
Osobitné osobné údaje sú údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo členstva v odboroch a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby a údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Dotknutá osoba = vy:
Subjektom údajov sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, pričom identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe konkrétneho identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľ v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými subjektmi určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Vo vzťahu k vašim osobným údajom vystupujeme ako prevádzkovateľ.

Spracovateľ:
Spracovateľ v zmysle článku 4 ods. 8 GDPR je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa.

Dozorný orgán:
Dozorným orgánom v Českej republike sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len Úrad na ochranu osobných údajov).

Rizikové spracúvanie:
Rizikovým spracúvaním sa rozumie spracúvanie, ktoré pravdepodobne predstavuje riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, spracúvanie nie je príležitostné alebo zahŕňa spracúvanie osobitných osobných údajov alebo osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a priestupkov uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania vo všeobecnosti znamená akúkoľvek formu rozhodnutia založenú na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, t. j. bez ľudského zásahu, založené okrem iného na vyhodnotení určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby, najmä na účely analýzy alebo odhadu alebo analýzy či predpovedania aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu.

3. Kategórie subjektov, spracúvané osobné údaje, účel, právny základ a trvanie spracúvania 

Osobné údaje spracúvame na jasne vymedzený účel:

Kategórie dotknutých osôbÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ a spracúvané osobné údajeTrvanie spracúvania
Naši zákazníciPlnenie a realizácia zmlúv uzatvorených so zákazníkmiPrávnym základom je plnenie zmluvy.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa doručenia alebo bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo kreditnej karty, číslo bankového účtu), história objednávok, IP adresa, cookies a registračné údaje pre účet, cez ktorý sa prihlasujete, a údaje z reklamačného formulára (identifikácia výrobku, vady výrobku).
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a záručnej doby.
Uplatňovanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov po ukončení zmluvyPrávnym základom je náš oprávnený záujem spočívajúci v práve vymáhať pohľadávky, náhradu škody a iné nároky, ktoré mohli vzniknúť počas trvania zmluvného vzťahu.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa doručenia alebo bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu), história objednávok, IP adresa, súbory cookie a registračné údaje pre účet, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete, a nbsp;údaje z reklamačného formulára (identifikácia výrobku, vady výrobku) sú potrebné po ukončení zmluvy na vybavenie reklamácií, vymáhanie pohľadávok a plnenie ďalších zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi nami a týmito dotknutými osobami.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané po dobu štyroch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, v prípade súdneho konania po celú dobu trvania konania.
Plnenie našich povinností v oblasti účtovníctva a daníPrávnym základom je plnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladajú právne predpisy, ako je napríklad zákon o účtovníctve alebo zákon o daňovom konaní;pridanej hodnoty

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa na doručovanie alebo adresa trvalého pobytu, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu a ďalšie údaje na daňových dokladoch
Na tento účel sa osobné údaje môžu spracúvať až 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola transakcia poskytnutá zákazníkovi, a to
Šírenie obchodných oznámení vo forme odborných informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk nášho tovaru alebo služiebPrávnym základom je náš oprávnený záujem na poskytovaní a ponúkaní podobných tovarov, ktoré nespĺňajú vaše potreby, na základe nášho spoločného obchodného vzťahu.

Spracúvanie identifikačných a kontaktných osobných údajov zákazníkov ;prebieha na účely šírenia obchodných oznámení.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu.
Návštevníci webovej stránkyŠtatistika pred anonymizáciou údajov, zobrazovanie reklamy na naše služby alebo tovarPrávnym základom je náš oprávnený záujem vzmysle a) zlepšovania našich služieb a zamerania sa na to, čo vás skutočne zaujíma; b) ponúkania podobných služieb alebo tovaru, ktoré zodpovedajú vašim potrebám, na základe prístupu na našu webovú stránku.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a cookies.
Na tento účel sa osobné údaje môžu spracúvať po dobu 6 mesiacov
Odoslanie odpovede na dotaz návštevníka webovej stránkyPrávnym základom je plnenie zmluvy alebo váš súhlas

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a súbory cookie, dotaz zadaný prostredníctvom formulára.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané do spracovania dopytu z kontaktného formulára, najdlhšie však 30 dní alebo po dobu, po ktorú trvá váš súhlas so spracovaním.
Odberatelia noviniekPravidelne dostávajú obchodné oznámenia e-mailomPrávnym základom je súhlas, ktorýste nám udelili pri ;registrácii na odber noviniek.

Identifikačné údaje (meno a priezvisko), kontaktné údaje (e-mail).
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané až do odvolania súhlasu.

4. Trvanie spracúvania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účel spracovania - pozri tabuľku vyššie. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje môžu uchovávať len na účely štátnej štatistickej služby, na vedecké účely a archívne účely.

5. Príjemcovia osobných údajov a prenos osobných údajov mimo Európskej únie

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje preniesť iným subjektom (ďalej len príjemcovia).

Osobné údaje sa môžu prenášať nasledujúcim príjemcom:

 • spracovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje podľa našich pokynov, najmä v oblasti styku s verejnosťou, elektronickej správy údajov alebo účtovníctva,
 • orgánom verejnej moci a iným subjektom, ak to vyžadujú platné právne predpisy;
 • iným subjektom v prípade neočakávanej udalosti, pri ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti.

6. Súbory cookie

Keď prvýkrát navštívite našu stránku, náš server odošle malé množstvo údajov do vášho počítača a uložil ich tam. Váš prehliadač potom tieto údaje posiela späť na server pri každej ďalšej návšteve stránky. Tento malý súbor sa nazýva cookie a je to krátky textový súbor obsahujúci špecifický reťazec znakov s jedinečnými informáciami o vašom prehliadači. Súbory cookie používame na zlepšenie kvality našich služieb a lepšie pochopenie toho, ako ľudia používajú našu stránku. Na tento účel ukladáme preferencie používateľov do súborov cookie a používame ich na sledovanie trendov používateľov a toho, ako sa ľudia správajú na našej stránke a ako si ju prezerajú.

Väčšina prehliadačov je nastavená na prijímanie súborov cookie. Máte však možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie alebo aby vás upozorňoval na odosielanie súborov cookie. Bez súborov cookie však niektoré služby alebo funkcie nebudú fungovať správne.

Naše webové stránky používajú iba súbory cookie prvej strany, t. j. súbory cookie používané len našimi webovými stránkami (ďalej len "súbory cookie prvej strany") a súbory cookie tretích strán (t. j. súbory cookie pochádzajúce z webových stránok tretích strán).Súbory cookie prvej strany používame na ukladanie používateľských preferencií a údajov potrebných počas vašej návštevy na webovej stránke (napr. obsah nákupného košíka). súbory cookie tretích strán používame na sledovanie trendov a vzorcov správania používateľov, cielenie reklamy a pomocou poskytovateľov webových štatistík tretích strán. Súbory cookie tretích strán používané na sledovanie trendov a vzorcov správania používa len naša webová stránka a poskytovateľ webových štatistík, nie sú zdieľané s žiadnou inou treťou stranou.

Nastavenia súborov cookie

7. Zásady spracovania osobných údajov

Zákonnosť
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s GDPR.

Súhlas dotknutej osoby
Osobné údaje spracúvame len spôsobom a v rozsahu, v ktorom ste nám udelili súhlas, ak je súhlas titulom spracúvania.

Minimalizácia a obmedzenie spracúvania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania a nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Presnosť spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje spracúvame s dôrazom na ich presnosť s využitím dostupných opatrení. A pomocou primeraných prostriedkov spracúvame osobné údaje aktualizované.

Transparentnosť
Prostredníctvom týchto Zásad a kontaktnej osoby máte možnosť oboznámiť sa so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, ako aj s ich rozsahom a obsahom.

Obmedzenie účelu
Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie stanoveného účelu a v súlade s týmto účelom.

Bezpečnosť
Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležitú bezpečnosť vrátane ochrany vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracúvaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Spracúvanie osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie, a to ani na ;základe profilovania.

9. Vaše práva ako dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať nás o prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú.Najmä máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame, a právo na poskytnutie ďalších informácií o spracúvaných údajoch a spôsobe spracúvania v zmysle príslušných ustanovení GDPR (účel spracúvania, kategórie osobných údajov, príjemcovia, plánovaná doba uchovávania, existencia vášho práva požadovať opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práva namietať, zdroj osobných údajov a právo podať sťažnosť). Ak o to požiadate, poskytneme vám bezplatne kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. V prípade opakovanej žiadosti vám môžeme za poskytnutie kópie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na spracovanie.

Ak chcete získať prístup k vašim osobným údajom, použite svoje používateľské konto alebo kontakty uvedené v týchto zásadách.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na súhlase
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré spracúvame na základe tohto súhlasu.

Súhlas môžete odvolať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na opravu, obmedzenie alebo vymazanie
Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné, môžete nás požiadať o opravu týchto údajov bez nezbytočného odkladu. Ak je to vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu primerané, môžete tiež požiadať, aby sme údaje, ktoré o vás uchovávame, doplnili.

O opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie údajov môžete požiadať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktných údajov uvedených v týchto zásadách.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoréo vás spracúvame,v následujúcich prípadoch:

 • ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a z našej strany neexistuje iný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý by prevažoval nad vaším právom na vymazanie;
 • ak namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov (pozri nižšie);
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali alebo inak spracúvali;
 • osobné údaje sme spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje sme získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 18 rokov;
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo českom práve, ktoré sa na nás vzťahuje.

V týchto prípadoch môžete požiadať o vymazanie prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo požiadať o vymazanie osobných údajov sa neposkytuje v situáciách, keď je spracúvanie nevyhnutné 

 • pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 • na splnenie našich zákonných povinností;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by vymazanie údajov pravdepodobne zabránilo alebo vážne ohrozilo dosiahnutie účelu tohto spracúvania;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

O tom, či existujú dôvody na neuplatnenie práva na vymazanie údajov, sa môžete dozvedieť prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov v prípadoch, keď

 • spochybňujete presnosť osobných údajov. V tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na čas potrebný na overenie presnosti osobných údajov.
 • spracúvanie je nezákonné a vy odmietnete vymazať osobné údaje a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich používania.
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali, ale vy ich požadujete na ustanovenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • namietate proti spracúvaniu (pozri nižšie). V takom prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Počas obdobia obmedzenia spracúvania osobných údajov môžeme spracúvať vaše osobné údaje (s výnimkou ich uchovávania) len s vašim súhlasom alebo na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby našich právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ako je uvedené vyššie, o obmedzenie spracovania môžete požiadať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto Zásadách.

Právo namietať proti spracúvaniu
Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe toho, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, alebo na účely našich oprávnených záujmov a Vznesiete námietku proti spracúvaniu, nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu a vzniesť námietku proti spracúvaniu, nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje na tieto účely.
 • Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účely, nebudeme ich ďalej spracúvať, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

Námietku môžete podať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na prenosnosť údajov
Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo preto, že je to potrebné na plnenie zmluvy uzavretej medzi nami, máte právo odstúpiť od zmluvy.nás získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak osobné údaje spracúvame týmto spôsobom. Máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi alebo požiadať, aby sme tieto údaje poskytli priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Svoje osobné údaje môžete získať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania
Osobné údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie.

Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti vašich osobných údajov
Ak je pravdepodobné, že porušenie našej bezpečnosti bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody, budeme vás o tomto porušení informovať bez nezbytočného odkladu. Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov použili vhodné technické alebo organizačné opatrenia, ktoré napríklad zabezpečia, že sú pre neoprávnenú osobu nezrozumiteľné, alebo sme prijali ďalšie opatrenia, aby sa vysoké riziko neprejavilo, nemusíme vám informácie o porušení bezpečnosti poskytnúť.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje povinnosti stanovené v GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 3. apríla 2018.

Copyright © 2006-2024 tvojedarky.sk