Vyrábame darčeky s emóciami

Vyrábame darčeky s emóciami

Tisíce darčekov na sklade

Tisíce darčekov na sklade

Už 18 rokov s vami

Už 18 rokov s vami

Zásady ochrany osobných údajov

Prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len 'zásady') informujeme dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

1. Zodpovedné osoby


Prevádzkovateľ osobných údajov:
Petr Halamka, IČO: 71887962, so sídlom Trieda Edvarda Beneša 573/94Hradec Králové, 500 12, Česko
Kontakty pre uplatnenie vašich práv info@tvojedarky.sk 

2. Základné pojmy

GDPR:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES účinné od 25. mája 2018.

Osobné údaje:
Osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len 'GDPR') sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, (t. j. dotknutá osoba = vy).

Osobitné osobné údaje:
Osobitnými osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia alebo členstva v odboroch a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby a údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Dotknutá osoba = Vy:
Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, pričom identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľ je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Vo vzťahu k vašim osobným údajom vystupujeme ako prevádzkovateľ.

Spracovateľ:
Spracovateľ v zmysle článku 4 ods. 8 GDPR je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa.

Dozorný orgán:
Dozorný orgán v Českej republike znamená Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len 'ÚOOÚ').

Rizikové spracúvanie:
Rizikové spracúvanie znamená spracúvanie, ktoré pravdepodobne predstavuje riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, spracúvanie nie je príležitostné alebo zahŕňa spracúvanie osobitných osobných údajov alebo osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania vo všeobecnosti znamená akúkoľvek formu rozhodnutia založenú na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, t. j. bez ľudského zásahu, založené okrem iného na vyhodnotení určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby, najmä na účely analýzy alebo odhadu, analýzy alebo predpovedania aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu.

3. Kategórie subjektov, spracúvané osobné údaje, účel, právny základ a trvanie spracúvania 

Osobné údaje spracúvame na jasne vymedzený účel:

Kategórie dotknutých osôbÚčel spracúvania osobných údajovPrávny základ a spracúvané osobné údajeTrvanie spracúvania
Naši zákazníciPlnenie a realizácia zmlúv uzatvorených so zákazníkmiPrávnym základom je plnenie zmluvy.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa doručenia alebo bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo kreditnej karty, číslo bankového účtu), história objednávok, IP adresa, cookies a registračné údaje účtu, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete, a údaje z reklamačného formulára (identifikácia výrobku, vady výrobku).
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a záručnej doby.
Uplatňovanie zmluvných nárokov po ukončení zmluvyPrávnym základom je náš oprávnený záujem spočívajúci v práve vymáhať pohľadávky, náhradu škody a iné nároky, ktoré mohli vzniknúť počas trvania zmluvného vzťahu.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa doručenia alebo bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu), história objednávok, IP adresa, súbory cookie a registračné údaje účtu, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete, aúdaje z reklamačného formulára (identifikácia výrobku, vady výrobku) sú po ukončení zmluvy potrebné na vybavovanie reklamácií, vymáhanie pohľadávok a iných zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi nami a týmito subjektmi údajov.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané po dobu štyroch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a v prípade súdneho konania po celú dobu trvania konania.
Plnenie našich účtovných a daňových povinnostíPrávnym základom je plnenie zákonnej povinnosti, ktorúnám ukladajú právne predpisy, napríklad zákon o účtovníctve alebo zákon o dani z pridanej hodnoty

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa na doručovanie alebo bydlisko, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu a iné údaje na daňových dokladoch
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané až 10 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola transakcia zákazníkovi poskytnutá
Šírenie obchodných oznámení vo forme odborných informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk nášho tovaru alebo služiebPrávnym základom je náš oprávnený záujem poskytovať a ponúkať vám podobný tovar, ktorý nezodpovedá vašim potrebám, na základe nášho spoločného obchodného vzťahu.

Spracúvanie identifikačných a kontaktných osobných údajovzákazníkov  ;prebieha na účely šírenia obchodných oznámení.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu.
Návštevníci webovej stránkyŠtatistika pred anonymizáciou údajov, zobrazovanie reklamy na naše služby alebo tovarPrávnym základom je náš oprávnený záujem ;v zmysle a) zlepšovania našich služieb a zamerania sa na to, čo vás skutočne zaujíma; b) ponúkania podobných služieb alebo tovaru, ktoré zodpovedajú vašim potrebám, na základe vášho prístupu na našu webovú stránku.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a súbory cookie.
Na tento účel sa osobné údaje môžu spracúvať po dobu 6 mesiacov
Odoslanie odpovede na dotaz návštevníka webovej stránkyPrávnym základom je plnenie zmluvy alebo váš súhlas

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a súbory cookie, dopyt zadaný prostredníctvom formulára.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracúvané až do spracovania dopytu z kontaktného formulára, najdlhšie však 30 dní alebo po dobu platnosti vášho súhlasu so spracovaním.
Odberatelia noviniekPravidelne zasielané obchodné oznámenia prostredníctvom e-mailuPrávnym základom je súhlas, ktorýste nám udelili pri registrácii na odber newslettera.

Identifikačné údaje (meno a priezvisko), kontaktné údaje (e-mail).
Na tento účel sa môžu osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu.

4. Trvanie spracúvania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na účel spracovania - pozri tabuľku vyššie. Po uplynutí tejto doby môžu byť osobné údaje uchovávané len na účely Národného štatistického úradu, na vedecké účely a na účely archivácie.

5. Príjemcovia osobných údajov a prenos osobných údajov mimo Európskej únie

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje preniesť iným subjektom (ďalej len 'príjemcovia').

Osobné údaje sa môžu prenášať nasledujúcim príjemcom:

 • sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje na základe našich pokynov, najmä v oblasti vzťahov s verejnosťou, elektronickej správy údajov a/alebo účtovníctva,
 • orgánom verejnej moci a iným subjektom, ak to vyžadujú platné právne predpisy;
 • iným subjektom v prípade neočakávanej udalosti, pri ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti.

6. Súbory cookie

Keď prvýkrát navštívite našu stránku, náš server odošle do vášho počítača malé množstvo údajov a uloží ich tam. Váš prehliadač potom tieto údaje posiela späť na server pri každej ďalšej návšteve stránky. Tento malý súbor sa nazýva 'cookie' a je to krátky textový súbor obsahujúci špecifický reťazec znakov s jedinečnými informáciami o vašom prehliadači. Súbory cookie používame na zlepšenie kvality našich služieb a na lepšie pochopenie toho, ako ľudia používajú našu stránku. Na tento účel ukladáme preferencie používateľov do súborov cookie a používame ich na sledovanie trendov používateľov a toho, ako ľudia prehliadajú a správajú sa na našej lokalite.

Väčšina prehliadačov je nastavená na prijímanie súborov cookie. Máte však možnosť nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie blokoval alebo aby vás upozorňoval na odosielanie súborov cookie. Niektoré služby alebo funkcie však bez súborov cookie nebudú fungovať správne.

Naša webová lokalita používa len súbory cookie 'prvej strany', t. j. súbory cookie používané len našou webovou lokalitou (ďalej len 'súbory cookie prvej strany') a súbory cookie 'tretej strany' (t. j. súbory cookie pochádzajúce z webových lokalít tretích strán).Súbory cookie prvej strany používame na ukladanie používateľských preferencií a údajov potrebných počas vašej návštevy webovej lokality (napr. obsah nákupného košíka). súbory cookie tretích strán používame na sledovanie trendov a vzorcov správania používateľov, cielenie reklamy pomocou poskytovateľov webových štatistík tretích strán. Súbory cookie tretích strán používané na sledovanie trendov a vzorcov správania sa používajú len naše webové stránky a poskytovateľ webových štatistík a nie sú poskytované žiadnej inej tretej strane.

Nastavenia súborov cookie

7. Zásady spracovania osobných údajov

Zákonnosť
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s GDPR.

Súhlas dotknutej osoby
Osobné údaje spracúvame len spôsobom a v rozsahu, v akom ste nám udelili súhlas, ak je súhlas titulom spracúvania.

Minimalizácia a obmedzenie spracúvania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania a nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Presnosť spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje spracúvame s dôrazom na presnosť s využitím dostupných opatrení. A osobné údaje spracúvame aktuálne s použitím primeraných prostriedkov.

Transparentnosť
Prostredníctvom týchto Zásad a kontaktnej osoby máte možnosť oboznámiť sa so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, ako aj s ich rozsahom a obsahom.

Obmedzenie účelu
Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie stanoveného účelu a v súlade s týmto účelom.

Bezpečnosť
Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich primeranú bezpečnosť vrátane ochrany vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Spracúvanie osobných údajov nezahŕňaautomatizované individuálne rozhodovanie, a to anina základe profilovania.

9. Vaše práva ako dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať nás o prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú.Máte najmä právo získať od nás potvrdenie o tom, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame, ako aj právo na poskytnutie ďalších informácií o spracúvaných údajoch a spôsobe spracúvania v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR (účel spracúvania, kategórie osobných údajov, príjemcovia, plánovaná doba uchovávania, existencia vášho práva požadovať opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práva namietať, zdroj osobných údajov a právo podať sťažnosť). Ak o to požiadate, poskytneme vám bezplatne kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. V prípade opakovanej žiadosti môžeme za poskytnutie kópie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na spracovanie.

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, použite svoj používateľský účet alebo kontakty uvedené v týchto zásadách.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na súhlase
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré spracúvame na základe tohto súhlasu.

Súhlas môžete odvolať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na opravu, obmedzenie alebo vymazanie
Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné, môžete nás požiadať o ich opravu bez zbytočného odkladu. Môžete tiež požiadať, aby sme doplnili údaje, ktoré o vás máme, ak je to vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu primerané.

O opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie údajov môžete požiadať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, bez zbytočného odkladu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a na našej strane neexistuje iný legitímny dôvod na spracúvanie údajov, ktorý by prevažoval nad vaším právom na vymazanie;
 • ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov (pozri nižšie);
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali alebo inak spracúvali;
 • osobné údaje boli z našej strany spracované nezákonne;
 • osobné údaje sme získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 18 rokov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili právnu povinnosť vyplývajúcu z práva Európskej únie alebo českého práva, ktoré sa na nás vzťahuje.

V týchto prípadoch môžete požiadať o vymazanie prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo požiadať o vymazanie osobných údajov sa neposkytuje v situáciách, keď je spracovanie nevyhnutné 

 • na výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie;
 • na splnenie našich zákonných povinností;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme; na účely vedeckého alebo historického výskumu; alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že vymazanie údajov zabráni alebo vážne ohrozí dosiahnutie účelu spracovania;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

O tom, či existujú dôvody, pre ktoré nemôžete uplatniť právo na vymazanie, sa môžete informovať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktovaním kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak

 • spochybňujete presnosť osobných údajov. V tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na čas potrebný na to, aby sme mohli overiť presnosť osobných údajov.
 • spracúvanie je nezákonné a vy odmietnete vymazať osobné údaje a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich používania.
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate proti spracovaniu (pozri nižšie). V tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Počas obdobia obmedzenia spracúvania môžeme vaše osobné údaje spracúvať (s výnimkou uchovávania) len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ako je uvedené vyššie, o obmedzenie spracovania môžete požiadať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo namietať proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe toho, že spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, alebo na účely našich oprávnených záujmov, aNamietate proti spracúvaniu, nesmieme osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu a vy vznesiete námietku proti spracúvaniu, nebudeme osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
 • Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, nebudeme ich ďalej spracúvať, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

Námietku môžete vzniesť prostredníctvom svojho používateľského konta alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na prenosnosť údajov
Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo preto, že je to potrebné na plnenie zmluvy medzi nami, máte právo odstúpiť odnás získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak osobné údaje spracúvame týmto spôsobom. Máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi alebo požiadať, aby sme tieto údaje poskytli priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Svoje osobné údaje môžete získať prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania
Osobné údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie.

Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti vašich osobných údajov
Ak je pravdepodobné, že porušenie našej bezpečnosti bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody, bez zbytočného odkladu vás o porušení informujeme. Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov použili primerané technické alebo organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, že ich napríklad nezrozumiteľne spracúva neoprávnená osoba, alebo ak sme prijali dodatočné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vysoké riziko nenaplnilo, nemusíme vás o porušení informovať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s povinnosťami stanovenými v GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov.

Copyright © 2006-2024 tvojedarky.sk